Stadsblokken-Meinerswijk, Arnhem

Beleidsplan stichting Kloppend Stadshart

Doel
Doel van stichting Kloppend Stadshart is bevorderen dat Stadsblokken Meinerswijk gelegen in het hart van Arnhem een groen, recreatief toegankelijk, cultuuraantrekkelijk en klimaatbestendig rivierpark wordt en blijft zoals bedoeld in de Gebiedsvisie Stadsblokken Meinerswijk 2012.

Aanpak
Om dit doel te realiseren volgt de stichting een tweesporenbeleid.

1.     Het eerste spoor is gericht op het eigenhandig ontwikkelen en uitvoeren van een uitwerkingsplan voor Stadsblokken Meinerswijk.

De stichting heeft reeds een uitvoeringsvisie ontwikkeld voor het gebied. Hoofdlijn van de visie is een robuust uiterwaardenpark dat voor iedereen toegankelijk is met ruimte voor diverse recreatieve en culturele uitingen. Hiervoor zijn vier gebieden te onderscheiden. Een zone op Stadsblokken voor kleinere en grotere evenementen en (sport)activiteiten voor jong en oud, een zone op Stadsblokken waar culturele scheepswerfactiviteiten maar ook het Watersportcentrum zich verder kan ontwikkelen en de woonboten kunnen blijven,  een zone op het terrein van de steenfabriek Arïens waar werkplaatsen van de toekomst zich kunnen vestigen in een verkleinde steenfabriek  maar ook een stads/uiterwaardencamping een plaats kan krijgen en een zone voor natuurontwikkeling, rust en ruimte. (zie ook figuur?) Deze visie is uitgewerkt uit naar een uitvoeringsplan en willen we vervolgens stap voor stap implementeren.

Dit doen we door ondernemers en andere initiatiefnemers aan ons te binden. Uiteindelijk zullen zei het gebied vorm gaan geven. De stichting schept de kaders en randvoorwaarden en verhuurd en verpacht de opstallen en percelen. Deze huur en pacht dekken de beheer- en operationele kosten. Subsidies – zoals natuurbeheersubsidie – zijn een tweede inkomstenbron, waardoor de financiële situatie van de stichting zodanig wordt dat ook investeringen mogelijk zijn.

Naast het inhoudelijke spoor, promoot de stichting dit plan waar mogelijk; bij politiek, burger, ondernemers, maatschappelijke organisaties.

2.     Het tweede spoor is gericht op het kritisch volgen van de uitvoeringsplannen ontwikkeld door de huidige private eigenaar van het gebied, KWP.

Tot op heden is de dominante politieke wens om de huidige eigenaren het gebied te laten ontwikkelen en beheren.  De stichting volgt deze ontwikkelingen nauwlettend en lobbyt actief voor het conform de geest van de Gebiedsvisie uitvoeren van de ontwikkelingen.

Activiteiten
De stichting ontplooit in grote lijnen de volgende activiteiten:

–       Het bevorderen dat het rivierpark duurzaam wordt ingericht, beheerd en gepromoot;

–       Het park promoten via diverse media; zo wordt er een website in de lucht gehouden en een facebookpagina met op het hoogtepunt zo’n 8.000 hits en circa 1500 structurele volgers.

–       Het in eigendom of beheer verkrijgen, verpachten of verhuren en exploiteren van gronden en opstallen in het gebied;

–       Het samenwerken met en faciliteren van ondernemers, initiatiefnemers in het gebied, burgers en andere partijen, zoals overheid en natuurbeschermingsorganisaties

–       Het publiceren van artikelen, houden van excursies en organiseren van debatavonden

Adressen
https://www.stadsblokken-meinerswijk.org

https://www.facebook.com/StadsblokkenMeinerswijk/

Financiën
De stichting brengt op dit moment de benodigde middelen voor het bereiken van de doelen samen door Crowdfunding, het aanspreken van subsidies, giften.

De bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoeding voor werk dat ze verrichten, alleen direct gemaakte kosten worden vergoed.

Gegevens

Naam Stichting Kloppend Stadshart
RSIN 857242593
Postadres stichting Kloppend Stadshart

p/a Hilde Stroot

Meginhardeg 19

6841 HB Arnhem

 

E-mailadres contact@stadsblokken-meinerswijk.org
KvK 67958176
Bankrekening NL98 TRIO 0338733914

Bestuur
Voorzitter: Gerard Litjens
Penningmeester: Margo Meeuwissen
Secretaris: Hilde Stroot
Lid: Dennis Martens
Lid: Roel Hoogstraat
Adviseur: Rolf Muller
Communicatiemiddelen: Sander Vinkenborg

Verantwoording en jaarrekening 2017

Verantwoording
In 2017 heeft de stichting in beide genoemde sporen activiteiten ontwikkeld.

Voor het eerste spoor heeft de stichting ondernemers en initiatiefnemers benaderd die zich aan de visie en het uitvoeringsplan van de stichting willen verbinden.  De stichting is in gesprek met initiatiefnemers op het vlak van inundatie en klimaatbestendige stadscamping; productie en distributie van biologische groente- en fruitproducten; zonnepanelen; natuurbeheer en wildvlees verkoop. Daarnaast heeft ze contacten met actuele gebruikers van Stadsblokken Meinerswijk.

Voor het tweede spoor heeft de stichting samen met vereniging Milieudefensie een Raad van State procedure gevolgd tegen het Projectplan Waterwet Stadsblokken Meinerswijk. Ze wilde met deze procedure het beheer door grote grazers ook in uitzonderlijke situaties zekerstellen, om te voorkomen dat er jaarlijks gemaaid moet worden. Dit is gelukt, ook al is de procedure zelf verloren.

Daarnaast heeft de stichting in samenwerking met Milieudefensie en het bewonersplatform Stadsblokken-Meinerswijk kritisch de ontwikkelingen van de grondeigenaar en projectontwikkelaar KWP gevolgd. Ze hebben met goedkeuring van B&W en gemeenteraad van de gemeente Arnhem het Masterplan Eilanden 3.0 ontwikkeld en werken dit Masterplan op dit moment uit tot een bestemmingsplan. Omdat dit plan niet de tekst en de geest van de Gebiedsvisie Stadsblokken Meinerswijk 2012 reflecteert, nog serieus omgaat met wensen, vragen, angsten van burgers en het gebied, heeft de stichting waar mogelijk – samen met haar partners – input geleverd en mondeling of schriftelijk haar mening gegeven in het politieke proces. Bijvoorbeeld door in te spreken bij de behandeling van het Masterplan, een zienswijze te schrijven voor de reikwijdtenotitie MER en het Masterplan.

Jaarrekening

Balans 2017
Crediteuren Debiteuren
Startsaldo bank 2680,93 Bijeenkomsten 34,85
Communicatie 27,77
Activiteiten 144
Bankkosten 40
Divers 156
Totaal 2680,93 402,62
Balans 2278,31

 

Jaarplan 2018
Voor 2018 staat gepland om voor het eerste spoor de uitwerking van het uitvoeringsplan voort te zetten en af te ronden.

Voor het tweede spoor zal de huidige aanpak om kritisch de ontwikkelingen van de actuele gebiedseigenaren en –ontwikkelaars te volgen worden voortgezet. Om hiervoor voldoende middelen te hebben, wordt er via Crowdfunding middelen geworven.