Stadsblokken-Meinerswijk, Arnhem

Interview en TV uitzending EenVandaag

Deze week werd Stichting Kloppend Stadshart geïnterviewd in Stadsblokken-Meinerswijk door EenVandaag n.a.v. het hoge water en de woningbouwplannen in de uiterwaarden die niet zonder gevaar zijn.

“Wij willen dat het gebied bewaard blijft voor natuur en recreatie”, zegt woordvoerder Margo Meeuwissen. “Maar we vinden het daarnaast ook onverstandig. Er zijn wel plannen om woningen op te hogen. Maar volgens berekeningen die wij hebben laten maken is dat bij extreme afvoer van water niet genoeg.”

“Dit stuk is een flessenhals”, vervolgt Meeuwissen. “Als je dit nu volbouwt, kan je eventueel hoogwater in de toekomst niet meer de ruimte geven die het nodig heeft.”

Het is in Meeuwissens ogen bovendien ‘niet uitlegbaar’ dat in de afgelopen decennia juist ruimte voor de rivieren is gemaakt, soms zelfs door mensen uit te kopen. “Vervolgens ga je verderop weer doodleuk huizen bouwen langs die rivier.”

Het hele stuk en de tv uitzending zijn hier terug te kijken:

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/gemeenten-blijven-doorbouwen-in-uiterwaarden-ondanks-waarschuwingen-over-hoogwater-door-klimaatverandering/

Verslag zitting Raad van State en nieuw advies Deltares

Vandaag was Stichting Kloppend Stadshart Arnhem bij de derde en laatste zitting van de Raad van State over het plan om woningen te bouwen in de uiterwaarden van Arnhem. Al jarenlang proberen we deze bouw van honderen woningen in de uiterwaarden van Arnhem tegen te houden; . Door de impact van klimaatverandering zullen we dit uiterwaardengebied in de toekomst keihard nodig hebben om overtollig water te bergen, met de bouw van woningen zet je het gebied op slot om toekomstige maatregelen te nemen. De gang naar de Raad van State is de laatste mogelijkheid een rem op het plan te zetten.

Gisteren kwam één van de belangrijkste adviesorganen van de overheid, Deltares, met nieuwe adviezen hoe we Nederland droog kunnen houden in de toekomst en zeespiegelstijging kunnen opvangen. Deltares stelt dat “De inrichting van het rivierengebied een centrale rol speelt in alle oplossingsrichtingen. Het beschikbaar maken en houden van ruimte voor de rivier is essentieel om waterveiligheid in de toekomst te kunnen blijven waarborgen”. In een interview vandaag in het NRC is Deltares onderzoeker Marjolein Haasnoot glashelder over bouwen in de uiterwaarden van Arnhem, ze noemt het een activiteit waar we later spijt van krijgen.

Nieuwe zitting Raad van State

Eind vorige week is bekend geworden dat er op 30 september een nieuwe zitting plaatsvindt over de zaak rondom het bestemmingsplan en andere vergunningen voor Stadsblokken-Meinerswijk. Deze leggen de basis voor de bouw van een nieuwe woonwijk van zo’n 430 woningen in de uiterwaarden van Arnhem.

In de eerste zitting is eerst de zaak in algemene zin besproken en bij de tweede zitting het Rapport van de stichting STAB. Die was door de Raad van State ingeschakeld voor extra deskundigheid en advies.

Na de laatste zitting bleek dat de Raad van State de reactie van gemeente, Rijkswaterstaat en projectontwikkelaar KWP op het STAB-rapport niet had toegestuurd. Hierdoor ontbrak belangrijke informatie die tijdens de zitting wel nodig was. Deze reactie is alsnog naar ons als appellanten gestuurd. We hebben hierop een schriftelijke reactie gestuurd. Daarnaast hebben we aangegeven dat we in een zitting deze reactie nog verder wensen toe te lichten.

Deze nieuwe zitting zal plaatsvinden op vrijdag 30 september om 9:15 bij de Raad van State in Den Haag. De zitting is weer algemeen toegankelijk.

Zie ook: Stand van zaken beroep bestemmingsplan

Woon de zitting over Stadsblokken-Meinerswijk bij

Maandag 9 mei 2022 om 13:00 is de vervolgzitting bij de Raad van State in de beroepszaak van Stichting Kloppend stadshart, Milieudefensie Arnhem en andere betrokkenen over onder andere het bestemmingsplan, de watervergunning die voorzien in een woonwijk van 430 woningen in de uiterwaard Stadsblokken-Meinerswijk. Het thema van deze zitting is waterveiligheid.

Veel mensen hebben ons de afgelopen jaren op verschillende manieren gesteund. Wij willen iedereen die kan en wil dan ook graag vragen om bij deze zitting aanwezig te zijn zodat we kunnen laten zien hoe belangrijk dit onderwerp is. Niet alleen voor Arnhem, maar voor heel Nederland.

Er zijn geen coronamaatregelen meer en de zitting is deze keer voor iedereen vrij toegankelijk.

Stand van zaken beroep bestemmingsplan

Wij denken verder

Stichting Kloppend Stadshart, vereniging Milieudefensie en privé collectiefleden hebben begin 2021 beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan Stadsblokken-Meinerswijk, de Watervergunning, de Wet natuurbescherming en ontgrondingsvergunningen. Een eerste zitting hierover bij de Raad van State vond plaats september 2021. Na de zitting heeft de Raad van State aangegeven een advies over waterveiligheid te willen hebben van de stichting advisering bestuursrechtspraak (STAB). De STAB heeft hiervoor vragen aan ons gesteld en een gesprek met ons gehad. Pier Vellinga heeft ons hierbij ondersteund. Ook met de gemeente, Rijkswaterstaat en de ontwikkelaar hebben ze gesprekken gevoerd.

Vanuit deze informatie heeft de STAB in december 2021 een advies uitgebracht aan de Raad van State. Veel van wat wij hadden ingebracht was naar onze indruk nauwelijks verwerkt door de STAB. In een zienswijze op het advies half januari hebben we daarom punten opnieuw ingebracht die aangeven dat het huidige beleid niet toekomstbestendig is. Bijvoorbeeld de overstromingen van vorig jaar zomer en de recente brieven van de Deltacommissaris aan de minister van I&W en BZK onderschrijven dit.

Op basis van de informatie die de Raad van State heeft ontvangen, hebben zij nu besloten om op 9 mei opnieuw een zitting te houden over Stadsblokken-Meinerswijk. Deze zitting zal gaan over waterveiligheid, het STAB rapport en onze zienswijze.

Wij houden u op de hoogte.

Links naar de bestanden:
-Advies STAB
-Onze zienswijze op het advies

Rechter redt bever

In een voorlopige uitspraak heeft de rechter bepaald dat het verrichten van werkzaamheden voor het plaatsen van het Museumcafé in opdracht van projectontwikkelaar Kondor Wessels Projecten in het woongebied van de bever (Stadsblokken) niet is toegestaan, totdat er definitief op het bezwaar van de Stichting Kloppend Stadshart hiertegen is besloten. De bever is een beschermde diersoort en het is goed dat de rechter duidelijk is dat de regels die daarvoor gelden moeten worden nageleefd.

Deskundigen gaan zich in opdracht van Raad van State buigen over waterveiligheid

Goed Nieuws! Afgelopen 24 september was de Raad van State zitting waarin ons beroep diende tegen de bouwplannen van de gemeente Arnhem in de uiterwaarden Stadsblokken Meinerswijk. Een van onze grootste bezwaren is altijd al dat bouwen in de uiterwaarden ten tijde van klimaatverandering niet toekomstbestendig is, de uiterwaarden zijn hard nodig in de (nabije) toekomst om water op te vangen en door te bouwen ontneem je die ruimte. Ook experts zoals Pier Vellinga zijn dat met ons eens.

De rechters hebben die dag goed geluisterd en veel vragen gesteld, en hebben nu besloten om de Stichting Advies Bestuursrecht (STAB) in te schakelen. Deze Stichting gaat advies uitbrengen aan de Raad van State over de waterveiligheid en (toekomstige) waterafvoeren.

We zijn blij met deze stap, zodat deskundigen goed gaan meekijken en de Raad van State hierover gaan adviseren. Voor 13 december gaat de STAB haar advies uitbrengen, daarna wordt de zaak vervolgd.

Deskundigen in KRO programma: ‘Stop met woningbouw in uiterwaarden om risico hoogwater’

Gisteravond was het TV programma KRO Pointer op bezoek in o.a. Stadsblokken-Meinerswijk. Deskundigen aan het woord in de uitzending vinden dat gemeenten moeten stoppen met woningbouw in de uiterwaarden van rivieren.

Uit onderzoek van Pointer blijkt dat verschillende gemeenten buitendijks bouwen om aan de grote vraag naar woningen te voldoen. Om deze ontwikkeling te stoppen zou het Rijk de regie van de gemeenten over moeten nemen, stellen de deskundigen.

“Na de overstromingen in 1995 (waarbij 250.000 Nederlanders geëvacueerd werden, red.) hadden we met elkaar afgesproken dat we niet meer buitendijks zouden bouwen”, stelt klimaathoogleraar Pier Vellinga in Pointer. “Ik vind het absurd dat dit nog steeds gebeurt.”

“Op de ene plek wordt er ruimte voor de rivier gemaakt, en aan de andere kant wordt er in rivierbeddingen gebouwd, wat het aantal opties om om te gaan met het stijgende water in de toekomst kleiner maakt”, ziet ook Marjolijn Haasnoot, onderzoeker bij Deltares.

Bekijk de TV uitzending hier terug: https://pointer.kro-ncrv.nl/waar-wonen-met-al-dat-water

Raad van State buigt zich over bouwen of niet in uiterwaarden Arnhem

Vandaag vrijdag 24 september van 10:45 tot 16:00 is het zover: dan dient het beroep bij de Raad van State tegen de bouwplannen van de gemeente Arnhem in het uiterwaardengebied Stadsblokken- Meinerswijk aangespannen door Stichting Kloppend Stadshart, bewoners van het gebied en  de Arnhemse afdeling van Milieudefensie.  De kern van de zaak draait wat de appellanten betreft om de vraag of bouwen in de uiterwaarden in deze tijd van klimaatverandering niet een zeer onverantwoord besluit is en on hold moeten worden gezet totdat toekomstbestendige normering uitwijst of dit verantwoord is of niet.

Hoogwater in de zomer, voorbode voor wateroverlast door klimaatverandering?

Het is even wennen, om kijkend van je raam midden in de zomer in de Bakenhof eerst de nevengeul uit 2014 te zien volstromen en daarna de uiterwaard. En dat allemaal door een meteorologische samenloop van omstandigheden met een snufje klimaatverandering. In de Bakenhof, de Groene Rivier en de Meinerswijk gaat het goed met de afvoer. In Bakenhof werd in 2002  de dijk teruggelegd en werd er een nevengeul gegraven om bij hoogwater nog meer afvoercapaciteit te hebben. In de Meinerswijk hebben vooral de tichelgaten een belangrijke functie voor de afvoer van het Rijnwater.  De doorstroom (debiet) van het water bedroeg vandaag zo’n 6.600 m3/s op de Bovenrijn en de hoogste stand van het water iets boven de 14 meter boven N.A.P bij Lobith.

Dat is niets vergeleken met de verwachting voor 2050 en 2100. Tot  2050 zal de doorstroom naar verwachting zo’n 16.000m3/s kunnen worden en aan het eind van deze eeuw zal de doorstroom -vooral in de winter- zelfs gaan toenemen tot zo’n 18.500 m3/s. Dat is bijna drie keer zoveel. Iedereen zal dan ook begrijpen dat we dan alle overstromingscapaciteit buitendijks nodig hebben en dan ook nog sterke dijken op de juiste hoogte. Die 18.500 m3/s is trouwens een aanname en mede gebaseerd op maatregelen in Duitsland.

Duitsland heeft voor de Rijn en aangesloten rivieren echter geen uitgang naar de zee, zoals wij dat hebben. Tot nu toe hebben ze zich vooral gericht op opslag van water in tijden van een grote aanvoer van rivierwater. Op de televisie hebben we de afgelopen dagen allemaal kunnen zien dat daar ook grenzen aan zijn. Al eerder werd er vanuit de deelstaat Nordrhein Westfalen aangegeven dat men zich meer gaat richten op dijkversterking en dijkverhoging. Gelukkig voor Nederland worden dit soort besluiten in een gezamenlijk overleg met Nederland besproken in de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn. Maar Nordrhein Westfalen dit echt gaat doen dan betekent dit onvermijdelijk dat de doorstroom hoger zal worden.

Waarom is dat voor ons als Arnhemmers van belang? Al over 30 jaar (2050) wordt er, zoals hierboven gemeld, een flinke stijging verwacht en als daar dan nog eens een extra stijging bovenop komt, omdat Duitsland noodgedwongen extra dijkmaatregelen gaat nemen dan kunnen er in ons gebied kritieke situaties ontstaan, als we niets doen.