Stadsblokken-Meinerswijk, Arnhem

Gesprek Kloppend Stadshart en journalist Patrick Arink

Kloppend Stadshart nodigde journalist en voorstander van het plan ‘Eilanden 2.0’ Patrick Arink uit voor een gesprek over Stadsblokken-Meinerswijk na een pittige discussie op Facebook. Patrick ging er op in en afgelopen woensdag hadden we een gesprek in Momento.

Duidelijk werd uit het gesprek dat Kloppend Stadshart (KSH) door Patrick wordt gezien als starre tegenstanders die zich blijven verzetten, waardoor we niet echt meedoen aan het maken van een mooi plan. We geven daarin Patrick wel een beetje gelijk, we wijken niet. Onze positie is echter ook verklaarbaar omdat we pas in déze fase alle argumenten over het Uitwerkingskader, het Masterplan en ontwerpbestemmingsplan rond Stadsblokken-Meinerswijk ter tafel kunnen brengen. In de voorgaande fasen is er vanuit de gemeente en projectontwikkelaar weinig ruimte geboden voor een open dialoog over nut en noodzaak. En er is steeds verwezen naar de bestemmingsplanprocedure, dus daar maken we dan nu ook gretig gebruik van.

De besproken onderwerpen waren breed, van de Kamervragen gesteld door GroenLinks, de in de toekomst verwachte piekafvoer op de Rijn en de zogenaamde afvoerverdeling bij de IJsselkop, de overstromingsrisico’s, de dijkversterking bij Malburgen, de impact van het bouwplan op de natuur, tot de duiding van de uitslag van het referendum en de hoogte van de bebouwing. De discussie ging over feiten en inschatting van gevaren en nut en noodzaak van het plan, en met name over deze laatste twee verschillen we volop van mening.

Niettemin was de conclusie dat het een goed gesprek was. We hebben afgesproken dat we dit vaker moeten doen.

Vrijstaat De Bakenhof

Gastblog van Malburger Hans Kuypers over De Bakenhof in Arnhem grenzend aan Stadsblokken-Meinerswijk

Mijn pensionering in 2016 en die van mijn vrouw was voor ons beiden reden voor een nieuwe stap. We ver- huisden van Leusden naar Arnhem, omdat we verliefd werden op een appartement in Malburgen Oost met uitzicht op uiterwaarden. Toeval bestaat niet! Jarenlang heb ik mij vanuit mijn ministerie ingezet voor de ex- port van de Ruimte voor de Rivier gedachte en nu kocht ik dus een appartement met uitzicht op wat één van de eerste Ruimte voor de Rivier projecten in Nederland was: De Bakenhof. En ook die naam was ik al eerder tegengekomen, namelijk tijdens mijn verblijf in Zuid Afrika. Op een zeer bescheiden wijngoed met die naam worden biologische wijnen gemaakt.

In Leusden woonde ik praktisch aan de rand van het bos. Dus een uitkijk over de uiterwaard, een kerk in de stijgers en een rommelig industrieterrein was wel even wennen. En het bleef wennen, want al spoedig merk- ten we de drang van Nederlanders om zich niet te gedragen volgens de regels ook hier van toepassing was. De Bakenhof blijkt een favoriet uitlaatgebied te zijn voor honden. Soms zie ik ’s ochtends een groepje uitla- ters die wel tien honden bij zich hebben die uiteraard allemaal loslopen en zeg er maar niets van, want dan moet je vrezen voor je leven.

Aanvankelijk dacht Staatsbosbeheer, de beheerder van het gebied het pro- bleem op te lossen door een meter achter het eerste toegangsbord nog een toegangsbord met ongeveer dezelfde tekst te plaatsen, maar het was voorspelbaar, dat dit niet zou helpen. Nu hebben ze dus kennelijk de handdoek in de ring gegooid en gaat de gemeente Arnhem het beheer doen. De ambtenaren op het stadhuis maken inmiddels overuren om het beheersbeleid op papier te zetten.

De fazantenfamilie in het gebied heeft net als mijn vrouw en ik de moed opgegeven. Wij wandelen tegen- woordig veel in de Meinerswijk. En hoewel we daar dan soms weer potloodventers tegen het lijf lopen, hoeven we in ieder geval niet bang te zijn voor allerlei onaangelijnde vechthonden en boze baasjes, als je er wat van zegt.

Moeten we er blij mee zijn, de gemeente als nieuwe beheerder? Natuurlijk, het beheer van Meinerswijk, Stadsblokken en de Bakenhof in één hand lijkt logisch, maar

Beantwoording nieuwe kamervragen n.a.v. uitzending Eenvandaag

VVD Minister Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur en waterstaat) heeft schriftelijk de Kamervragen van Groen Links Kamerlid Suzanne Kröger beantwoord n.a.v. het artikel en uitzending ‘Een woonwijk tussen dijk en rivier? ‘Dan kun je net zo goed op ijs bouwen’ van EenVandaag.

Bij een eerste lezing van de antwoorden valt op dat de minister helaas vooral naar de situatie vandaag kijkt en geen moeite doet om naar morgen te kijken, terwijl wetenschappers juist wijzen op de gevolgen van snelle klimaatverandering.

Ook kijkt ze niet naar de consequenties voor het regionale of Europees niveau waterbeheer. Ze verschuift de verantwoordelijkheid en schade van hoog water door naar de toekomstige huiseigenaren en gemeente.

We zijn hierover teleurgesteld en vragen ons af of dit (nog) wel kan. We gaan de antwoorden nog verder bestuderen en naast de vergunningaanvragen en het ontwerp- bestemmingsplan leggen. Met deze analyse komen we t.z.t. bij u terug. We stellen het zeer op prijs als u ons daarbij wilt steunen door middel van crowdfunding.

De Kamervragen en antwoorden vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/18/beantwoording-kamervragen-van-het-lid-kroger-over-het-bericht-een-woonwijk-tussen-dijk-en-rivier-dan-kun-je-net-zo-goed-op-ijs-bouwen

Enorme hoeveelheid zienswijzen ingediend

Vorige week maakte de gemeente Arnhem in de Gelderlander bekend dat er zeker 130 zienswijzen ingediend zijn n.a.v. de woningbouwplannen in Stadsblokken-Meinerswijk. Op een haar na een record. We zijn erg blij dat er zoveel betrokkenheid is en er zoveel mensen de moeite hebben genomen om hun kritische blik te geven over de plannen.
Wij hebben samen met Milieudefensie ons best gedaan om over de procedure zo goed mogelijk te informeren en hebben ook enkele voorbeeld zienswijzen beschikbaar gemaakt. Van deze voorbeelden is heel veel gebruik gemaakt.
Dankzij de hulp van velen en de crowdfunding hebben wij nu al specialistische advocaten in kunnen schakelen en is er uiteindelijk een nog veel uitgebreidere scherpe zienswijze ingediend. Aangezien de advocaten zich hebben moeten inwerken en daarna ook de reserve tijd op was hebben wij deze niet eerder met u kunnen delen. U vind de uitgebreide ingediende zienswijze op: https://www.habitatadvocatenkantoor.nl/collectief-stadsblokken-meinerswijk/
Langs deze weg willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor het indienen van de zienswijzen en de enorme support!
Stichting Kloppend Stadshart en Milieudefensie zullen samen met onze advocaat doorgaan met het strijden tegen het plan om een woonwijk in Stadsblokken-Meinerswijk te bouwen. Voor de volgende stappen is ook weer een advocaat nodig, we blijven daarom doorgaan met crowdfunding waarbij uw steun erg welkom is.

Zorgen over bouwplannen in Stadsblokken-Meinerswijk in TV en radio uitzending EenVandaag

Stadsblokken-Meinerswijk was gisteren landelijk in het nieuws. Niet alleen in Arnhem maar ook landelijk maken organisaties en klimaatdeskundigen zich zorgen over bouwen in de uiterwaarden in tijden van klimaatverandering.

De Arnhemse wethouder Roeland van der Zee, Margot Ribberink (klimaatwetenschapper), Astrid Meier (Fractievoorzitter van Water Natuurlijk) ,Petra Souwerbren van de Gelderse Milieufederatie en Pier Vellinga (hoogleraar Klimaatverandering en Water) spreken zich uit.

Deze laatste geeft aan: ‘Bouwen in de uiterwaarden is net zo verstandig als bouwen op ijs.’

Bekijk hieronder de uitzending terug van EenVandaag vanaf 5:22:

Naast de rapportage op tv was er ook een radio uitzending op NPOradio1 vanaf 52:10: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/radio-eenvandaag-27-03-2019/

U kunt ook een samenvatting teruglezen op: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/een-woonwijk-tussen-dijk-en-rivier-dan-kun-je-net-zo-goed-op-ijs-bouwen/

Moties aangenomen door waterschappen ivm zorgen over bouwen in uiterwaarden

Goed nieuws. Vorige week heeft het bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe unaniem een motie aangenomen. Ze maken zich zorgen over de plannen die nu ter inzage liggen om 430 woningen te bouwen in de uiterwaarden van Stadsblokken-Meinerswijk in een flessenhals van de Rijn. In een brief aan het Deltaplatform Rijn willen ze dat het bouwen in Arnhem aan de orde wordt gesteld.

Vandaag werd bekend dat ook het bestuur van het Waterschap Rivierenland een motie heeft aangenomen deze week waarin ook de zorgen worden gedeeld over de plannen. Men gaat hun zorgen uiten in een brief aan de gemeente Arnhem.

Maakt u zich ook zorgen over de plannen? Kijk dan hier en stuur nu uw zienswijze in een brief naar de gemeente Arnhem voor het te laat is.

Bekijk hier de motie van Waterschap Rivierenland

Bekijk hier de motie van Waterschap Vallei en Veluwe

Dien nu gemakkelijk uw zienswijze in op de omstreden plannen

Tijd voor actie! De omstreden plannen waarmee de gemeente Arnhem de bouw van 430 woningen in Stadsblokken-Meinerswijk toe wil staan zijn onlangs gepubliceerd. Stichting Kloppend Stadshart en Milieudefensie Arnhem hebben een pagina gemaakt over hoe u gemakkelijk kunt reageren op de plannen. Door uw mening te geven kan de gemeente tot een ander besluit gedwongen worden en kunnen de plannen gewijzigd of gestopt worden.

Laat nu aan de gemeente horen wat u van de plannen vindt voor het te laat is! Sluitingsdatum is 14 maart.

Bekijk hier de pagina en laat van u horen!

Klacht ingediend over onderhoud Stadsblokken – Meinerswijk

Stichting Kloppend Stadshart heeft een brief naar gemeente Arnhem en Rijkswaterstaat gestuurd over het maaien in Meinerswijk en het onderhoud of de kap van de bomen langs de paden. De stichting is van mening dat dit in strijd is met de uitspraak van de Raad van State die aangeeft dat het gebied bij voorkeur door grazers onderhouden wordt en de gemeente Arnhem beter met zijn inwoners en organisaties dient te communiceren.

De werkzaamheden staan in schril contrast met de discussie over het bebouwen van de flessenhals in de rivier met een complete woonwijk en helpen de natuurwaarden echt niet vooruit.

Antwoorden Minister van Nieuwenhuizen op kamervragen bouwen in de uiterwaarden bij Arnhem

Minister Van Nieuwenhuizen (ministerie van I&W) heeft inmiddels antwoorden gegeven op de eind november in de Tweede Kamer door GroenLinks gestelde vragen over het bouwen van 430 woningen in de uiterwaarden van de Rijn bij Arnhem in Stadsblokken Meinerswijk.

De antwoorden leggen voornamelijk het huidige beleid uit, en ontwijken de kern van de zaak. Daardoor wordt het dossier alsmaar ingewikkelder en ondoorzichtiger. Kunt u nu nog volgen wat de minister antwoordt op de vraag hoe de waterverdeling tussen IJssel en Rijn wordt geregeld? Want die wordt immers door het private bouwproject in Arnhem uit zijn evenwicht getrokken. Wij vinden dat de projectontwikkelaar dan ook maar voor de extra kosten moet opdraaien en niet de belastingbetalende burger.

De antwoorden gaan ook nauwelijks concreet in op het bewaken van de flexibiliteit in het winterbed, zoals geregeld in de ruimtelijke wetgeving (zogenaamd Barro), maar verlegt deze verantwoordelijkheid -en daarmee ook de risico’s? – naar een nog op te stellen Programma Integraal Riviermanagement.

De nevengeul die bij wijze van dotterbehandeling in het hart van de stad wordt aangelegd (in Meinerswijk) om het ophogen en bouwen te compenseren, is naar onze mening een houtje-touwtje oplossing. Deze leidt misschien lokaal wel tot wat verlichting, maar elders ontstaan weer nieuwe moeilijkheden: Benedenstrooms zijn bewoners in en langs de uiterwaarden de klos, zij krijgen meer water in de keuken, wat volgens het eigen beleid van de minister verboden is. Op andere plekken moeten ingrepen gedaan worden, om de veiligheid weer op orde te brengen.

Eigenlijk doet Rijkswaterstaat wat een slechte dokter doet: na een kostbare hartoperatie de patiënt, die vanwege de stress weer een peuk wil opsteken, een vuurtje geven. Het is niet verboden, maar is het verstandig?

Verslag informatieavond hoogleraar klimaatverandering Pier Vellinga

Op donderdag 22 november 2018 organiseerden Milieudefensie Arnhem en Kloppend Stadshart een informatieavond in het Focus Filmtheater over de risico’s van woningbouw in dit gebied.

Bijzondere spreker was hoogleraar Pier Vellinga, internationale autoriteit op het gebied van klimaatverandering. “Wanneer je de meest recente metingen vergelijkt met mogelijke scenario’s uit wetenschappelijke klimaatmodellen blijkt dat we steeds aan de bovenkant van de verwachtingen te zitten, bijvoorbeeld m.b.t. temperatuurstijging, zeespiegelstijging en neerslagtendensen (toename piekbuien, meer droge periodes). Deze extremen worden allemaal al eerder bereikt dan eerder is ingeschat. Binnenkort volgt dan ook een forse aanpassing van het Deltaprogramma,” aldus Vellinga.

Woningbouw onverstandig

Vellinga liet vervolgens zijn licht schijnen over de situatie bij Stadsblokken-Meinerswijk. De Rijn wordt steeds meer een regenrivier. Daardoor krijgen we te maken met meer lange droge periodes én steeds hogere pieken veroorzaakt door extreme neerslag. De maatgevende piekafvoer van de Rijn bij Lobith zal in de toekomst verder stijgen van nu 16.000 m3 per seconde naar 19.000 of meer m3 per seconde, waarmee risico’s toenemen. Het is noodzaak daarop te anticiperen, met een beleid van terughoudendheid en vooral flexibiliteit om rampen en desinvesteringen te voorkomen. De keuze voor woningbouw op deze plek en op dit moment heeft verstrekkende gevolgen voor rivier verruiming en dijkverhoging elders, of leidt tot meer risico’s hier in Arnhem of elders langs de rivier. Woningbouw hier is onverstandig. Arnhem gaat hier waarschijnlijk spijt van krijgen. Op andere plaatsen worden huizen afgebroken en bomen in de uiterwaard gekapt om ruimte voor de rivier te maken.