Stadsblokken-Meinerswijk, Arnhem

Noodkreet aan de Raad van de gemeente Arnhem, neem de burger serieus

Geachte Raad,

In de afgelopen periode was het zwartlakken van Stukken die door burgers en journalisten werden opgevraagd nogal in het nieuws. Je hoopt dan altijd als jij een WOB verzoek indient jouw gemeentebestuur het wel naar behoren doet. Helaas! In de beantwoording van de zienswijzen op het Bestemmingsplan Stadsblokken-Meinerswijk stond in de beantwoording dat het antwoord te vinden zou zijn in de Realisatieovereenkomst tussen KondorWessels Projecten en het gemeentebestuur. Natuurlijk wil je dan kunnen controleren of het antwoord voldoende hiermee voldoende gemotiveerd is in het weerleggen van de betreffende zienswijze. Dus heb ik een WOB verzoek ingediend om de Realisatieovereenkomst te kunnen inzien met name op dat aspect.

Helaas wordt mij dat door het gemeentebestuur onmogelijk gemaakt. Eenendertig pagina’s zijn zwartgelakt en slechts 8 zijn geheel of gedeeltelijk te lezen. Ik hoef u als bestuurskundige waarschijnlijk geen lesje openbaar bestuur te geven om duidelijk te maken dat hiermee de grondbeginselen van de rechtstaat worden geschonden. Natuurlijk, als er bedrijfsgevoelige gegevens in staan, waarover met KWP overeengekomen is dat ze niet geopenbaard zullen worden dan heb ik er alle begrip voor dat die niet vermeld worden. En het is dan een vorm van fatsoenlijk bestuur om aan haar burger te motiveren, waarom bepaalde pagina’s zijn zwartgelakt. Dat is in dit geval niet gebeurd.

Stand van zaken bestemmingsplan en beroepsprocedure

Het bestemmingsplan voor Stadsblokken Meinerswijk is net voor het kerstreces door de gemeenteraad van Arnhem vastgesteld. Op 26 januari jl. heeft de gemeente het besluit met bestemmingsplan ter inzage gelegd. Alle mensen die eerder in deze zaak een zienswijze hebben ingediend hebben 6 weken de tijd om in beroep te gaan. Dus een beroepsschrift moet uiterlijk 8 maart zijn ingediend. Stichting Kloppend Stadshart, Milieudefensie Arnhem, het collectief van bewoners van de Haven van Coers en nog andere belanghebbenden gaan in ieder geval samen met Habitat advocaten beroep instellen bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland.

Wij kunnen alle hulp goed gebruiken en daarom vragen we iedereen maar met name ook jou, indiener van een zienswijze, of je je voor de juridische procedure naar de Raad van State bij ons wil aansluiten bij ons collectief. Samen staan we sterk en kunnen we de benodigde fondsen (via bv een rechtsbijstandsverzekering) bij elkaar krijgen om samen met het advocatenkantoor een inhoudelijk sterk beroep op te stellen. Als je niet wilt instappen, kun je natuurlijk altijd zelf beroep instellen. En je kunt daarnaast ook altijd ons juridische proces financieel ondersteunen via CROWDFUNDING.

Als je mee wilt doen met het collectief, laat het ons dan z.s.m. weten via het contactformulier of via één van je contactpersonen in de buurt.

Als je individueel in beroep gaat, willen we dat ook graag weten. Je kunt dat melden via de e-mail of website, zoals hierboven genoemd

We horen graag van je!

Stichting Kloppend Stadshart, mede namens Milieudefensie Arnhem en Bewonerscollectief Haven van Coers

Link naar de stukken: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-22594.html

Kloppend Stadshart in beroep tegen halve Vinex-wijk in Stadsblokken-Meinerswijk

Kloppend Stadshart gaat samen met haar partners in beroep tegen het gisteravond door de gemeenteraad van Arnhem vastgestelde bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk in de uiterwaard Stadsblokken-Meinerswijk 430 woningen te bouwen.

Kloppend Stadshart vindt deze gang naar de Raad van State logisch, ze heeft steeds verbaasd gestaan over de kwaliteit van het bestemmingsplan, bijhorende vergunningen en haar onderbouwingen. Zij verwachten dan ook dat deze geen stand gaan houden bij de rechter.

Na de goedkeuring van het bestemmingsplan kan Kloppend Stadshart met haar partners helaas niet anders dan in beroep gaan. Deze gemeentelijke dwaling heeft een te grote impact op het leven van de Arnhemmers en door de beïnvloeding van de waterverdeling bij de Pleij op de mensen in de stroomgebieden van de IJssel en NederRijn. Daarnaast doorbreekt dit plan de voor dieren en planten belangrijke verbindingsroute via de uiterwaarden tussen West-Nederland en Duitsland.

“ Als ik met mensen in Nederland spreek over dit plan krijg ik een verbaasde blik en de vraag hoe dit rijmt met klimaatverandering en overstromingen”, zegt Margo Meeuwissen namens Kloppend Stadshart. “Nooit heb ik begrepen waarom de politiek hiervoor de kop in het zand steekt terwijl gewone inwoners van Nederland wel heel goed begrijpen wat het risico is. Daarom laten we graag de rechter hierover een oordeel uitspreken”.

Afkoop deal tussen Rijk en gemeente Arnhem van bijna 30  miljoen gulden om niet te bouwen in Stadsblokken-Meinerswijk lijkt ‘vergeten’

Ministeriële en gemeentelijke stukken via een WOB-procedure in handen gekomen van Stichting Kloppend Stadshart en bewoners van Haven van Coers geven inzage in een deal die in 1998 werd uitonderhandeld tussen Rijk en gemeente om niet te bouwen in Stadsblokken Meinerswijk. De Ministeries van VROM en V&W kopen de gemeente Arnhem voor bijna 30 miljoen gulden af, om af te zien van de bouw van een woonwijk in Stadsblokken Meinerswijk.

Het Rijk besloot na de hoogwaters van 1993 en 1995 dat er niet meer gebouwd mocht worden in de uiterwaarden. Het programma “Ruimte voor de Rivier” werd opgestart, dat met het oog op klimaatverandering meer ruimte moest gaan maken voor de opvang van grote waterafvoeren. De toenmalige Vinexlocatie Stadsblokken Meinerswijk waarin 900 woningen waren gepland, verviel daarmee als woningbouwlocatie. Om deze schade te compenseren boden de ministeries van VROM en V&W een forse compensatie aan.

Uit de gewobte stukken blijkt dat de gemeente Arnhem aandrong op fikse compensatie voor al gemaakte kosten, maar vooral ook voor de financiële consequenties van het moeten afzien van woningbouw op Stadsblokken Meinerswijk¹.

Grote zorgen om bestemmingsplan

Woensdagavond 18 november om 20:30 uur wordt het omstreden bestemmingsplan met daarin de woningbouwplannen weer behandeld in de gemeenteraad.

Stichting Kloppend Stadshart maakt zich grote zorgen over de plannen. Deze zorgen zijn na de vorige raadsvergadering waarin ingesproken kon worden in de gemeenteraad en vragen gesteld konden worden niet minder geworden. Integendeel.

Veel toezeggingen en beloftes die vooraf gedaan zijn door de gemeente en de projectontwikkelaar zijn nu al verbroken en grenzen worden opgerekt en overschreden. Onbegrijpelijk en een slechte basis om op door te gaan. Wij houden ons hart vast wat er gebeurt als de plannen echt doorgang zouden vinden.

Enkele voorbeelden:

-Woningbouw zou zoals in de plannen uitgelegd staat nodig zijn om cultuur en reactie te ontwikkelen in het gebied. Welke culturele zaken er concreet gerealiseerd gaan worden wordt niet specifiek genoemd. De projectontwikkelaar kon daar ook geen antwoord op geven tijdens de vorige vergadering. Dat is echt onbegrijpelijk en lijkt duidelijk te maken waar de echte focus van de projectontwikkelaar ligt.

-Tijdens het referendum werd gesproken over 250 woningen, nu blijkt dat dit inmiddels al op 430 woningen is vastgesteld.

Uiterwaard natuurgebied Stadsblokken Meinerswijk straks Kop van Zuid aan de Rijn!

Binnenkort besluit de gemeenteraad Arnhem over het omstreden bestemmingsplan Stadsblokken Meinerswijk, waarin de ontwikkeling van twee woonwijken is opgenomen, één op het zogenoemde Meiners Eiland en één op Stadsblokken, het gebied tussen de twee stadsbruggen. Kondor Wessels Projecten heeft nooit duidelijkheid gegeven hoe deze woonwijken eruit komen te zien. Daarom heeft Kloppend Stadshart, op basis van het door de gemeente opgestelde uitwerkingskader¹, door een landschapsarchitect kaarten laten maken hoe deze woningbouw er precies uit komt te zien. Deze 3D kaarten laten zien dat de twee woonwijken grote impact hebben op het aangezicht van de stad, waaronder kolossale appartementsgebouwen gedeeltelijk tot 25 meter hoog. Hiermee kan Arnhem haar ambitie om het grootste aaneengesloten uiterwaarden natuurgebied Stadsblokken Meinerswijk te realiseren gewoon vergeten.

Dit is wat de SP Arnhem zei over woningbouw in Stadsblokken-Meinerswijk

Woensdag 7 oktober start de behandeling van het omstreden nieuwe bestemmingsplan voor Stadsblokken-Meinerswijk waarin ruimte wordt gegeven voor het bouwen van twee woonwijken.

De SP Arnhem en zelfs de voormalige SP leider Emile Roemer hebben een paar jaar geleden duidelijk uitgelegd in een interview wat hun standpunt was en waarom woningen bouwen in het gebied absoluut niet zou moeten gebeuren. Ze wilden het gebied voor eens en voor altijd hiertegen beschermen.

Hoe onbetrouwbaar zou het zijn als je jaren later dan toch voorstander bent van woningbouw! Maar helaas is dit de harde realiteit, SP omarmt het huidige woningbouwplan. Wij helpen ze graag te herinneren wat ze beloofd hebben:

Status woningbouwplannen gemeente Arnhem en projectontwikkelaar KWP

Wat is nu de status van de woningbouwplannen in Stadsblokken-Meinerswijk? We vinden het belangrijk om even goed uit te leggen hoe het zit, want er verschijnen verschillende berichten in de pers. Ook vragen mensen zich af wanneer ze antwoord krijgen op hun brief met hun bezwaren tegen de bouwplannen (zienswijze).

In welke fase zitten we nu?

We zitten nu in de fase waarin het bestemmingsplan vastgesteld wordt.

Op 18 augustus heeft de gemeente een persbericht uitgestuurd waarin wordt vermeld dat de stukken over het voorgestelde bestemmingsplan met de woningbouw naar de raad gestuurd zijn.

De gemeenteraad gaat hier nu mee aan de slag, ter voorbereiding op de vergadering en stemming. In deze stukken zitten ook de concept antwoorden op de zienswijzen die ingediend zijn door mensen en organisaties uit Arnhem. Het heeft vrij lang geduurd voordat de gemeente verder kon met het bestemmingsplan. Dit kwam doordat de stikstofregels waarmee men in Nederland rekende niet klopte.

In februari 2019 werd namelijk al het ontwerpbestemmingsplan openbaar gepubliceerd waarop mensen konden reageren. Er is daarop een record aantal van 173 zienswijzen ingediend, grotendeels met bezwaren tegen de plannen.

Bever helpt de natuur in Brabant – Provincie Gelderland weigert die in Arnhem te beschermen

Deze week stond er een heel mooie artikel in diverse media over Bevers in het Brabantse Asten die de natuur een handje helpen in deze uitzonderlijk droge periode.

In een interview met Omroep Brabant zegt boswachter Mari de Bijl: “De bever zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat er ondanks de droogte nog steeds water in de Astense Aa staat. “Wij zouden daar nooit zomaar iets mogen bouwen. Omdat de bever beschermd is, kon hij zijn gang gaan. Hij is de natuur enorm aan het helpen dus ik ben daar heel blij mee”

Ook de Volkskrant heeft er een mooi artikel over geschreven.

Zoals ook in het artikel gezegd wordt is de bever beschermd en zou er nooit gebouwd mogen worden waar deze zich gevestigd heeft. In Stadsblokken-Meinerswijk heeft een beverfamilie zich gevestigd bij het terrein waar men als voorbereiding op de andere bouwplannen na de zomervakantie een informatiecentrum wil gaan bouwen.

Na de Gemeente weigert nu ook de Provincie de bevers te beschermen.

Partijen vragen college om bever te beschermen

Naar aanleiding van het rapport van Econatura waarin beschreven staat dat er een beverburcht gevonden is op de Stadsblokken bij de plek waar projectontwikkelaar KWP haar informatiecentrum wil gaan bouwen hebben de partijen Groenlinks, PvDA en de Partij voor de Dieren schriftelijk vragen gesteld aan het Arnhemse college van Burgemeester en Wethouders. Bevers zijn een zwaar beschermde diersoort en een beverburcht is erg bijzonder.

De partijen vragen onder andere om de bever te beschermen en de vergunning voor de bouwactiviteiten in te trekken. Ook moet goed worden gekeken naar de bouwplannen voor het gehele Stadsblokken gebied. Want grootschalige bebouwing die gepland is kan een behoorlijke negatieve impact op de bevers en de overige beschermde diersoorten hebben die beschreven staan in het rapport.