Stadsblokken-Meinerswijk, Arnhem

Het Ernhemse Stadshart, dat wél klopt

Kloppend Stadshart werkt in een brede coalitie aan een kritische beschouwing op Eilanden 3.0 – we vinden dat de plannen níet kloppen. Intussen werken we ook gestaag door aan een eigen alternatief, waarin de rivier écht de baas is en de daarbij horende natuur en landschap, beleving door de mens en financiële onafhankelijkheid centraal staan. In dit bericht geven we de stand van zaken. Als u suggesties heeft, neem contact met ons op.

Afb een herziene versie van de vogelvluchtschets

 

Ons eigen plan bevat drie deelgebieden: Stadsblokken, Steenfabriek Ariëns en Meinerswijk Lees meer

Bouwen in een flessenhals in de Rijn bij Arnhem: wat zou de Deltacommissaris daarvan vinden?

De afgelopen tijd hebben we allemaal weer kunnen zien en beleven hoe belangrijk de rivieren zijn voor de waterafvoer vanuit het Rijnstroomgebied. Korte maar felle serie depressies in onze buurlanden veroorzaakte daar zoveel neerslag dat de Rijn daar in recordtempo steeg. De afvoer werd uiteindelijk nog niet eens zo heel spectaculair hoog, het is volgens experts slechts de 36e in de rangorde van grootste hoogwatergolven van de afgelopen eeuw. De piekafvoer is nog minder dan de helft van wat we volgens Rijkswaterstaat in ons land kunnen verwachten. Er was dus ook nergens paniek of echte overlast, ook niet bij de tientallen bestaande bewoners in Stadsblokken Meinerswijk in Arnhem, die routineus hun voorbereidingen hadden getroffen. Bevers, muizen, hazen en konijnen trokken zich terug op de weinige hoogwatervrije plekken die nog resteren, de kuddes runderen en paarden zijn prima verzorgd.

Wij vinden het bizar dat de gemeente Arnhem deze elementen wil tarten, door juist op een van de nauwste plekken in de Rijn ruimte aan de rivier te onttrekken, door wegen aan te leggen dwars door de natuur en flats te bouwen. Dit kan toch niet waar zijn. Wat zou de Deltacommissaris daarvan vinden? Welk precedent wordt hiermee eigenlijk geschapen? Lees meer

Raadsvergadering over evaluatie referendum

Vanavond om 22 uur wordt in de gemeenteraadsvergadering de evaluatie van het referendum besproken.

Milieudefensie haalde het rapport over het referendum boven water en schreef eerder al een artikel over het rapport: ‘Referendum gekocht door projectontwikkelaar KWP, mede mogelijk gemaakt door de gemeente Arnhem‘ De gemeente komt er daarin bepaald niet goed vanaf.

De vergadering vanavond is publiekelijk toegankelijk op het Stadhuis.

Persbericht Masterplan Stadsblokken Meinerswijk

Masterplan Stadsblokken Meinerswijk; lasten voor de stad en lusten voor projectontwikkelaar

De Arnhemse gemeenteraad heeft 4 december 2017 een start gemaakt met de behandeling van het Masterplan Eilanden 3.0. Dit plan is een uitwerking van Gebiedsvisie Stadsblokken Meinerswijk fase 2 en gemaakt door Kondor Wessels Projecten (KWP). Kritisch kijkend naar het Masterplan en het hoofdlijnenakkoord kunnen Milieudefensie en Kloppend Stadshart niet anders dan concluderen dat de stad de financiële lasten krijgt en projectontwikkelaar KWP de financiële lusten van dit project. Daarnaast concluderen de beide partijen dat de gemeente onvoldoende kritisch is op de lange termijneffecten van bouwen in de uiterwaard. Ze lijkt zich niet te bekommeren om klimaatverandering, grotere neerslaghoeveelheden en hogere waterstanden. Lees meer

Zienswijze milieueffectrapport gebiedsontwikkeling

De gemeente Arnhem heeft de reikwijdte notitie voor de Milieu Effect Rapportage (MER) over de gebiedsontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk ter inzage gelegd. Samen met Milieudefensie heeft Stichting Kloppend Stadshart een zienswijze naar de gemeente Arnhem gestuurd. Kern van onze zienswijze is dat we het positief vinden dat er onderzoek gedaan wordt, maar dat we vraagtekens hebben bij de reikwijdte en uitvoering van het onderzoek.

Zo vinden wij het vreemd dat projectontwikkelaar KWP zijn zusterbedrijf Aveco de Bondt heeft gevraagd om de MER-rapportage uit te voeren. Het doet ons denken aan de slager die zijn eigen vlees keurt.

Tijdens de presentatie van het plan Eilanden 2.0 en in de referendumperiode werd vaag gedaan over de hoeveelheid woningen. Getallen die genoemd werden waren 250 tot 350. In de notitie wordt ineens een maximaal aantal woningen van 500 genoemd. Dit is in strijd met de eerder gedane uitspraken.

Er wordt gesteld dat het huidige voorliggende Masterplan het enige mogelijk alternatief is voor het ontwikkelen van het gebied. Dat is niet zo, er zijn meerdere alternatieven mogelijk te weten autonome ontwikkeling van het gebied of de verdere uitwerking van het plan van Kloppend Stadshart waarbij woningbouw niet aan de orde is. Om tot een correcte afweging te komen, hebben we de gemeente gevraagd om ook deze twee alternatieven te onderzoeken.

Ook hebben we een aantal vragen gesteld met betrekking tot verstoring (verkeer, geluid, licht) en natuurwaarden en gevraagd om uitbreiding van het beoordelingskader.

Lees hier onze volledige zienswijze.