Stadsblokken-Meinerswijk, Arnhem

Onze missie

Wat willen we uiteindelijk bereiken

De stichting zet zich in voor behoud, ontwikkeling en beheer van de in de Gebiedsvisie vastgelegde kernwaarden van geheel Stadsblokken-Meinerswijk.

Hoe willen we dit bereiken

Door de dagelijkse belevingswereld van de Arnhemmers in en met Stadsblokken-Meinerswijk te verrijken:

  • het creëren van publieke toegankelijkheid in het hele gebied voor alle Arnhemmers.
  • bewoners en andere betrokken burgers het initiatief te laten nemen om de uitwerking en uitvoering van de gebiedsvisie organisch ter hand te nemen.
  • bestaande en nieuwe initiatieven te toetsen aan de hand van gezamenlijk vastgestelde kaders.
  • te streven naar bestendige rendementen op grond, goederen en activiteiten binnen het gebied, die het gebied en de stad ten goede komen;
  • te werken vanuit behoud van kernwaarden met gezonde, duurzame sociale, maatschappelijke, ecologische en financiële uitgangspunten

Wat doen we om dat te bereiken

  1. Vervolg geven aan het burgerparticipatieproces om de kaders voor de uitwerking van de gebiedsvisie vast te stellen die moeten leiden tot een bestemmingsplan voor het gehele gebied.
  2. Samen met eigenaren, bewoners, betrokkenen, overheid en deskundigen een bedrijfsplan maken dat aantoont dat het gebied voldoende mogelijkheden biedt om (financiële) opbrengsten en kernwaarden in balans met elkaar te ontwikkelen.
  3. Ontwikkelen en exploiteren/beheren volgens dit bedrijfsplan.

IMG_0190

Plan

Het uitgebreide plan vindt u hier