Stadsblokken-Meinerswijk, Arnhem

Veel gestelde vragen

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden. Door op het + teken te klikken opent het antwoord.

Veel gestelde vragen

Wie zijn jullie?

Kloppend Stadshart is ontstaan uit een groep bewoners, wijkbewoners en betrokken Arnhemmers die sinds 2012 in samenwerking met het bewonersplatform Stadsblokken-Meinerswijk met voorstellen komt over de toekomst van Stadsblokken Meinerswijk.

Wat willen jullie?

We willen samen met andere Arnhemmers het gebied als geheel verder ontwikkelen zoals vastgelegd in de door de gemeenteraad vastgestelde Gebiedsvisie Stadsblokken Meinerswijk uit 2012.

Geamendeerde Gebiedsvisie: Link

Een gedetailleerd ontwikkel- en beheerplan van Kloppend Stadshart is hier te vinden.

Waarom deze naam?

Kloppend Stadshart drukt uit dat het gebied het vitale , onmisbare hart van de stad is, zowel fysiek omdat het noordelijk en zuidelijk Arnhem verbindt, als ook mentaal omdat Arnhem is een groene stad is. Door deze aanpak ontstaat een kloppend en gezond geheel.

Hoe pakken jullie dat aan?

Door actief betrokken te blijven en in gesprek te blijven na het participatieproces dat geleid heeft tot de gebiedsvisie voort te zetten vanuit de Wijk Malburgen-West en het Bewonersplatform Stadsblokken-Meinerswijk.

Door een eigen plan naar voren te brengen dat gedragen wordt door bewoners en wijk.

Door raad, fracties, Rijkswaterstaat en Provincie, en de nieuwe eigenaar van belangrijke, nog niet bestemde grond hierover te informeren.

Door in gesprek te blijven met de achterban en via een geleidelijke ontwikkeling zoveel mogelijk wensen en ambities een kans te geven, zolang dat past in de geformuleerde gebiedsvisie.

Wat houdt deze Gebiedsvisie in?

Ruimte voor riviernatuur (groene functies) en ruimte voor de rivier (blauwe functies) zijn de kernthema’s voor de toekomst, naast cultuur en recreatie, en zichtbaar maken van de geschiedenis, toegankelijkheid en recreatie.

Zo moet het een uiterwaardenpark worden; recreatief gebruik voert de boventoon. Daarbinnen is volop ruimte voor het ontwikkelen van de cultuurhistorische waarden, en andere maatschappelijke functies die in het gebied passen, zoals ruimte voor educatie, gezondheid, kunst en culturen sociale componenten zoals een zorgboerderij. Hiermee wordt het een gebied ontwikkeld door Arnhemmers voor Arnhemmers.

Wat zijn jullie uitgangspunten?

Onze uitgangspunten zijn dat we de Gebiedsvisie willen realiseren, zoals in het collegeakkoord is vastgelegd: een ruig en avontuurlijk, openbaar toegankelijk stadspark met natuur en rijke cultuurhistorische elementen. We willen ook dat het een burgerinitiatief wordt, waarin openbare functies domineren.

Indien nodig en mogelijk wil Kloppend Stadshart belangrijke grond zelf kopen en zo zelf gaan beheren.

Wie doen er wat jullie betreft mee?

We zoeken aansluiting bij de maatschappelijke en economische ambities van de gemeente Arnhem voor de langere termijn, en bij het rivierbeheer van Rijk , Provincie, Staatsbosbeheer en Gemeente Arnhem voor wat betreft het uiterwaardbeheer.

Maar bovenal willen we met alle eigenaren, huurders, pachter, bewoners, Malburgen-West, en geïnteresseerden, ook via deze site, in gesprek blijven, en samen blijven ontwikkelen.

De Stadsblokkenwerf met het pontje, het Watersportcentrum Arnhem, werkplaats De Helling, Historische Kring, Milieudefensie

Hoe wordt de evt. aanschaf van particuliere grond gefinancierd?

We hebben onderzocht wat het gebied op basis van de huidige bestemmingen en de vastgestelde keuzes in de Gebiedsvisie waard zou kunnen zijn. De rente die zou moeten worden betaald aan een financier die het gebied zou kopen is op te brengen uit de huidige activiteiten, dus de verhuur van de bestaande panden aan ondernemers, langjarige afspraken rond evenementen, geldende regelingen voor particuliere realisatie van het Gelderse NatuurNetwerk, crowdfunding en sponsoring, etc. De basis is daarmee in principe gedekt. Nieuwe ontwikkelingen zouden dus uit verdere financiering moeten komen, maar de basis is gedekt.

Hoe willen jullie met de gemeente verder?

Wij willen als initiatiefgroep en als vertegenwoordigers van bewoners en wijk, en deelnemers aan het participatieproces niet alleen onze stem laten klinken, maar ook met ideeën komen die de besluitvorming richting bestemmingplan gunstig beïnvloeden: realisatie volgens letter en geest van de gebiedsvisie.

We hebben en houden contact met de wethouder, ambtenaren en fracties.

Zijn jullie tegen elke vorm van woningbouw?

Wij zijn niet tegen elke vorm van woningbouw, maar we vinden wel dat bebouwing ondersteunend moet zijn aan de maatschappelijke waarden die je in het gebied wilt ontwikkelen, zoals ook in de Gebiedsvisie is vastgelegd.

Klik hier voor de tekst van het toegevoegde amendement over ondersteunende (woning)bouw op een deel van de Stadsblokken.

Het amendement van Groen Links dat is toegevoegd is duidelijk: geen bouwvolumes of nieuwe wijk, maar bouwen wat nodig is om de kernthema’s gestalte te geven.

De mensen die er nu wonen willen graag dat het gebied zijn waarden behoudt, en dat die ook aan anderen ten goede komen. Meer mensen die het gebied bezoeken is een ambitie, maar wonen is een bedreiging daarvoor.

 

Zie: Gebiedsvisie blz. 57 punt 5.7 Programma

 

Verworpen motie VVD 2009:

http://arnhem.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=827540/type=pdf/Woningbouw_in_Stadsblokken.pdf

Waar moet ik dan aan denken bij “ondersteunde woningbouw”?

Een paar huizen kan goed zijn om “ ogen in het gebied” te krijgen, maar daarvoor is geen woonwijk nodig.

Dienstwoning havenmeester, Campingbeheerder, Stadsblokkenwerf, atelierwoningen, Stadswerkplaats De Helling, kleinschalige bedrijven, “ Kleine Huisjes”, en meer mogelijkheden kunnen passend zijn.

Een vaste en wisselende groep klassieke schepen in de voormalige ASM-haven is ook een vorm van ondersteunend wonen die toevoegt ipv wegneemt.

Het houden van stille en lawaaiige festivals op de Stadsblokken is al gauw strijdig met belangen van bewoners.

Wandelaars en fietsers zoeken de ruimte en niet de bebouwing…

Eilanden 2.0 is al zoveel beter dan het eerdere plan van Phanos, wat willen jullie nu?

Wij toetsen niet aan het eerdere plan van Phanos maar aan de gebiedsvisie die is ontstaan na een intensief participatieproces met de bewoners van Arnhem. Daarin is enkel sprake van ondersteunende bewoning. We willen dat gemeente het gebied ook langs die lijn bestemt. Die afspraak met de burger staat!

Zonder woningbouw is het gebied toch niet te ontwikkelen?

Het is een aanname en een misvatting dat woningbouw noodzakelijk is voor de ontwikkeling en exploitatie van Stadsblokken-Meinerswijk.

In goede samenwerking tussen eigenaren, overheden en creatieve, inventieve ontwikkelaars is het zeker mogelijk om vanuit de kernwaarden van het gebied te ontwikkelen zonder nieuwe woonwijken te bouwen.

Het gebied heeft nu al voldoende te bieden!

Stadsveeteelt en –landbouw, kleinschalige maakcultuur, evenementen, historische schepen, camping, werk- en thema-gerelateerd wonen etc. bieden voldoende rendement, dat ook nog dat paradijs zelf ten goede komt.

Zijn jullie tegen het plan Eilanden?

Iedereen heeft de mogelijkheid en het recht een plan te ontwikkelen. Wij ook.

Het is belangrijk dat de gemeente weet dat er meer mogelijkheden zijn en dat er iets te kiezen valt, naast toetsen aan de aangenomen en vastgestelde gebiedsvisie.

Kloppend Stadshart laat inwoners en gemeente zien dat er meer mogelijkheden zijn, en dat de bewoners willen meedenken over de ontwikkeling.

Waarom denken jullie dat je kans maakt?

Sinds we de koppen bij elkaar hebben gestoken in 2012 groeit ons initiatief alleen maar, mensen worden enthousiast als ze over ons plan horen! Inmiddels zijn er al vele mensen die zich bij ons hebben aangesloten en ook wijkplatforms die een vuist maken voor het ontwikkelen van het gebied langs de lijnen van ons plan.

Wij zijn ervan overtuigd dat ons plan op veel maatschappelijk draagvlak kan rekenen.

We denken ook dat de tijd er rijp voor is om een gebied op zo’n manier door burgers te laten invullen. De gemeente Arnhem zou zichzelf geweldig op de kaart zetten als ze daadwerkelijk op zo’n participatieve manier een gebied zou invullen.

Dat lijkt ons een aanbod dat de gemeente niet kan negeren.

De grond is van een projectontwikkelaar; die bepaalt dan toch wat er gebeurt?

Een bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeente, ongeacht van wie die grond is. Het is aan de gemeente om te oordelen hoe ze haar gebied het beste inricht.

Natuurlijk heeft elke eigenaar belangen en rechten, maar de vastgestelde gebiedsvisie geldt voor het gehele gebied en dus voort alle bewoners en eigenaren.

De nieuwe eigenaar per 1 april 2016 kent de uitgangspunten. De gemeente heeft dus geen verplichting anders dan aan elke andere eigenaar, bewoner of burger.

Nu Kondor Wessels de grond heeft gekocht staan jullie toch buiten spel?

Het is nog steeds aan de gemeente om het gebied Stadsblokken Meinerswijk te bestemmen, van wie die grond ook is, en als de gemeente besluit het gebied te bestemmen in lijn met de gebiedsvisie dan is er gewoon geen ruimte voor Eilanden 2.0. Kondor Wessels zal dan het gebied moeten inrichten volgens het bestemmingsplan.

Kloppend Stadshart heeft kennis gemaakt met KWP, en standpunten uitgewisseld.