Stadsblokken-Meinerswijk, Arnhem

Plan Meinerswijk

Impressie mogelijk beeld Meinerswijk in vogelvlucht volgens het alternatief plan, burgercoalitie Kloppend Stadshart:

Huidige situatie Meinerswijk

Op en rond de terreinen van Kondor Wessels Projecten in Meinerswijk is één agrarisch bedrijf actief. Daarnaast liggen er in Meinerswijk her en der nog een aantal agrarisch gebruikte percelen, o.a. een paardenpension. Het overgrote deel van Meinerswijk is sinds de negentiger jaren natuurontwikkelingsgebied, met ruige graslanden, waterpartijen in de vorm van kleiputten en zandwinningen, moeras en ooibos.

Het westelijke deel van Meinerswijk (circa 150 ha) is sinds de negentiger jaren in bezit van Staatsbosbeheer (blote eigenaar) en gedeeltelijk gemeente Arnhem (eigenaar en erfpachter). Het beheer wordt succesvol door dienst Stadsbeheer van de gemeente uitgevoerd, met natuurlijke begrazing met Galloways en Koniks, in een vrij toegankelijk gebied. Dit wordt in de gebiedsvisie verder uitgebouwd in de richting van de Bakenhof en verknoopt met thematische kamers, rond archeologie (zoals het Castellum), cultuurhistorie (zoals de IJssellinie en de steenfabriek Elden) en recreatie (zoals het kijkhuis, het fietspad, de tafels, banken en de steigers). Aan de zuidwest kant grenst Meinerswijk aan de parkstructuur rond de Steenen Camer en het Elderveld, De Laar en Schuijtgraaf.

Ligging van het deelgebied MeinerswijkAfb: Ligging van het deelgebied Meinerswijk, geprojecteerd op de eigendomskaart in de Gebiedsvisie Stadsblokken-Meinerswijk

Voorstel Kloppend Stadshart:

Ruimtelijke kwaliteit

Het rivierenlandschap toont zich hier te midden van de stad in zijn volle ornaat, met een zich ontwikkelend mozaïek van natuurlijke graslanden, ruigten, ooibossen, moerassen en open water. De ecologische processen zoals rivierdynamiek, grondwaterstromingen en natuurlijke begrazing nemen het landschap gestaag over, na een roerig verleden met Romeinse militaire heerschappij, sporen van Middeleeuwse bewoning, de eeuwenoude wegen, kaden en dijken, de fase van de steenfabricage, met kleiwinningen en industriële gebonden bewoning en de Koude Oorlogperiode met de IJssellinie. Het recreatieve netwerk ligt subtiel door dit natuurlandschap heen gedrapeerd, zodat je ook nog zelf het landschap kunt ontdekken en ook buiten de paden langs de rivier en door het gebied kunt dwalen.

De bestaande agrarische bedrijfsvoering (m.n. de Hendrinahoeve) concentreert zich op en rond de Praets en t Heuveltje en ten noorden van de Meginhardweg.

In de rest van Meinerswijk kan uitbreiding plaatsvinden van de wilderniskudde (zie hierna) volgens een extensief vleesproductieconcept, dat gebaseerd is op de natuurlijke draagkracht van de bodem, en op de natuurlijke gedragingen van de galloway- en konikkuddes, die zich het best verhoudt met de vrije toegankelijkheid van het publiek. Arnhemse huishoudens kunnen in ruil voor een structurele jaarlijkse vaste bijdrage (als gebruikscorporatie, als consumenten corporatie, of als lid van een agrarische burgervereniging recht krijgen op eigen vlees van de wilderniskudde uit Meinerswijk.

De recreatieve functies (wandelen, hardlopen, zwemmen) kunnen verder worden ingevuld volgens het gemeentelijke Uitvoeringsplan of het verlengde daarvan.

Arnhems wilde achtertuin: wildernisgebied Meinerswijk

Met zijn veelheid aan thematische kamers binnen de gebiedsvisie wordt voorgesteld vooral ruimte te laten aan de bestaande invullingen die een mooi verhaal vertellen, in de vorm van Hendrinahoeve (landbouw), Stichting Herstel Castellum (archeologie), dijkmagazijn Drielse dijk (historie), de IJssellinie (historie) en een nieuwe invulling voor de steenfabriek Elden (steenfabricage, met iets nieuws). Naast het centrale thema “Wildernis met verhalen” in dit deel van het gebied wordt ruimte gelaten voor projecten rond filosofie van de natuur, spiritualiteit en gezondheid, stilte en onthaasting. Hiervoor worden passende invullingen gezocht. De basis daarvoor is het natuurlandschap en de altijd stromende rivier.De koelende en fijnstof-invangende eigenschappen van het gebied kunnen verder worden uitgewerkt en deel uitmaken van nieuwe klimaatadaptatie maatregelen (zie ook financiering en inrichting rivierklimaatpark IJsselpoort). Dit kan nog verder uitgewerkt. Een echte volwaardige natuurlijke airco verhoogt de productiviteit in de stad en redt levens tijdens extreem warm weer.

Uitgangspunten voor nieuwe initiatieven:

Nieuwe initiatieven zijn welkom als deze voldoen aan de volgende uitgangspunten:
  • rivierkundig neutraal, d.w.z. zonder opstuwende werking
  • draagvlak bij of samenwerking met bestaande initiatieven.
  • geen afbreuk doen aan de openbare toegankelijkheid
  • passend bij de hierboven beschreven ecologische processen en andere punten tav ruimtelijke kwaliteit
  • met een financieel economisch sluitende begroting
Kader: Partijen met wie kan worden samengewerkt: Vrienden van Meinerswijk, Hendrinahoeve, Gemeente Arnhem, Staatsbosbeheer, provincie Arnhem, Rijkswaterstaat, Free Nature, IVN en KNNV, vrijwilligerscentrale, Stichting Limes, stichting IJssellinie, zeeverkenners, Scouting de Schutgraaf, dijkmagazijn Drielse dijk, wijkplatforms Elden, Elderveld e.a.

Bewaren